Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

Επικίνδυνοι αφορισμοί, ύποπτες εξαιρέσεις

         
Tης Mαριας Kατσουνακη

Μεγαλύτερη απώλεια και από τον 14ο μισθό είναι η αισιοδοξία. Δύσθυμοι, εριστικοί, προπετείς, κυκλοφορούμε στους δρόμους, επιρρίπτοντας ευθύνες ο ένας στον άλλον. Οι ταξιτζήδες στους δημόσιους υπαλλήλους, οι δημόσιοι υπάλληλοι στους ιδιωτικούς, οι στρατιωτικοί στους εκπαιδευτικούς, όλοι μαζί στα «ιερά οικονομικά» της Εκκλησίας, στην ασυλία των ΠΑΕ κ. ο. κ. Μια χώρα σε κοινωνικό εμφύλιο, οι μεν να στρέφονται εναντίον των δε, να ποινικοποιούν αυθαίρετα συμπεριφορές, απολαβές, εργασιακά δικαιώματα. Στον αχό που έχει σηκωθεί, στο θυμό που γεννούν οι στερήσεις και στο πένθος της χαμένης (πόσο έχουμε εμπεδώσει ότι ήταν πλασματική) ευημερίας, η ευθύνη διαρκώς μετατίθεται και, δι’ αυτού του τρόπου, απεμπολείται.

Οσο επικίνδυνοι είναι οι αφορισμοί ...

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

Έτσι εξηγούνται όλα!

2 αφορισμοί που εξέδωσε ο Γρηγόριος Ε'. Ναι, ο "εθνομάρτυρας"

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
...
» Τοιαύτα καταρώμεθα κατ’ αυτών, κρουνούς δακρύων εκ των οφθαλμών ημών αφιέντες και πλήρεις αγανακτήσεως δικαίας υπάρχοντες.
» Επειδή δε προς τοις άλλοις εγνώσθη, ότι το σατανικόν της δημεγερσίας φρόνημα νοήσαντες και εταιρείαν (=Φιλική Εταιρεία) τοιαύτην συστησάμενοι προς αλλήλους συνεδέθησαν και με τον δεσμόν του όρκου, γινωσκέτωσαν, ότι ο όρκος αυτός είναι απάτης, είναι αδιάκριτος και ασεβής, όμοιος με τον όρκον του Ηρώδου, όστις, δια να μη φανή παραβάτης του όρκου του, απεκεφάλισεν Ιωάννην τον Βαπτιστήν. Αν ήθελεν αθετήσει τον παράλογον όρκον, τον οποίον επενόησεν η άλογος επιθυμία του, έζη τότε βέβαια ο θείος Πρόδρομος, ώστε ενός παραλόγου όρκου επιμονή έφερε τον θάνατον του Προδρόμου. Η επιμονή άρα του όρκου εις διατήρησιν των υποσχεθέντων παρά της φατρίας ταύτης, πραγματευομένης ουσιωδώς την απώλειαν ενός ολοκλήρου γένους, πόσον είναι ολεθρία και θεομίσητος, είναι φανερόν· εξ εναντίας η αθέτησις του όρκου αυτού, απαλλάττουσα το γένος εκ των επερχομένων απαραμυθήτων δεινών, είναι θεοφιλής και σωτηριώδης.

» αωκα (1821), εν μηνί Μαρτίω.
» Υπεγράφη συνοδικώς επί της αγίας Τραπέζης παρά της ημών μετριότητος, και της μακαριότητάς του (Ιεροσολύμων) και πάντων των αγίων αρχιερέων. »

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΑΝΤΗΔΩΝ

...» Η πρώτη βάσις της ηθικής, ότι είναι η προς τους ευεργετούντας ευγνωμοσύνη, είναι ηλίου λαμπρότερον. Και όστις ευεργετούμενος αχαριστή είναι ο κάκιστος των ανθρώπων.
  Αυτήν την κακίαν βλέπομεν ...

Μητροπολίτης Ιωαννίνων κατά «κακούργων» Σουλιωτών

«Ευγενείς προεστώτες και λοιποί κάτοικοι της Πάργας, σας εύχομαι και σας ευλογώ πατρικώς.
» Ένας καλός και άγρυπνος ποιμήν χρεωστεί να προφυλάττη πάντοτε τα πρόβατά του από κρημνούς, βράχους και άγρια θηρία, και τότε τα κερδίζει και τα χαίρεται· και εγώ λοιπόν ως καλός ποιμήν των λογικών μου προβάτων χρεωστώ να προφυλάττω αυτά πάντοτε από πάσαν βλάβην και απώλειαν· και άλλοτε σας έγραψα, και προφορικώς, όταν απέρασα από την πατρίδα σας, ωμίλησα και σας εσυμβούλευσα πνευματικώς και πατρικώς να τραβήξετε χέρι από τους Σουλιώτας, να μη τους δίδετε καμμίαν βοήθειαν, ούτε εις τον τόπον σας να τους δέχησθε, επειδή είναι κακούργοι και φερμανλίδες (= επικηρυγμένοι) από το δοβλέτι, και όποιος δέχεται τοιούτους κακούργους πίπτει και αυτός εις την ιδίαν οργήν του υψηλού δοβλετίου, και εις το τέλος αφανίζεται από το πρόσωπον της γης.
» Σεις όμως, η από ανοησίαν σας η ισχυρογνωμίαν σας η ξένας κακάς συμβουλάς παρακινούμενοι, δεν εδώκατέ ποτε ακρόασιν και κλίσιν εις τας πατρικάς και σωτηριώδεις δια την πατρίδα σας νουθεσίας μου· ακούτε και ακολουθάτε, ως μανθάνω, τας συμβουλάς του (σ.σ αγωνιστή Χριστόφορου) Περραιβού, ο οποίος σας απατά, δεν ηξεύρετε, ότι αυτός με κάποιον Ρήγαν Θεσσαλόν (= Φεραίον) και άλλους μερικούς παρομοίους λογιωτάτους συνεννοημένοι με τους Φραντζέζους εσκόπευον να κάμνουν επανάστασιν κατά του κραταιοτάτου Σουλτάνου; Αλλ’ ο μεγαλοδύναμος θεός τους επαίδευσε κατά τας πράξεις των με τον θάνατον, οπού τους έπρεπε, μόνος δε ο Περραιβός εσώθη δια τας ιδικάς σας αμαρτίας· λοιπόν, αν θέλητε την σωτηρίαν και ευτυχίαν σας, τραβάτε χέρι, ως προείπα, από την φιλίαν των Σουλιωτών και συμβουλάς του Περραιβού, και ζητήσατε το γρηγορώτερον την χάριν και σκέπην του υψηλοτάτου Βεζύρη (=Αλή Πασσά), την οποίαν ελπίζω να την λάβετε, επειδή, όταν ιδώ την μετάνοιάν σας, θέλει προσπέσω εις τα γόνατά του να τον παρακαλέσω να συγχωρήση τα απερασμένα σφάλματά σας, οπού αρνηθήκατε την συμφωνίαν οπού εκάμετε με την υψηλότητά του, και είμαι βέβαιος ότι δεν θα πέση κάτω ο ριτζάς μου (=η διαταγή μου)· εάν όμως μείνητε αμετανόητοι, καθώς έως τώρα, τότε ο Θεός μέλλει να σας παιδεύση δια την παρακοήν σας, και το κρίμα των φαμελιών σας ας ήναι εις τον λαιμόν σας και εις τούτον και εις τον άλλον κόσμον· εγώ το πνευματικόν και πατρικόν χρέος το έκαμα, όθεν δεν σας μένει πλέον κανένα παράπονον εναντίον μου και υγιαίνετε.

» Ιωάννινα 1801, Ιουλίου 5.

» Ιερόθεος Μητροπολίτης Ιωαννίνων
και εν Χριστώ ευχέτης.»

Εικόνα: Λαϊκή ξυλογραφία του ιη΄ αι., που παριστάνει τη σύλληψη κατόπιν προδοσίας υου ασθενούντος αρματολού Κατσαντώνη από τους Τούρκους. Η καταδίωξη και εξόντωσή του επιτεύχθηκε λίγους μήνες μετά τον αφορισμό των αρματολών από το Πατριαρχείο. Στο βάθος ο λαϊκός καλλιτέχνης εικονίζει τον καταδότη του ήρωα, μοναχό Καρδερίνη.

Σας θυμίζει τίποτα;

«Με τα ρούχα αιματωμένα,
ξέρω ότι έβγαινες κρυφά, 
να γυρεύεις εις τα ξένα
άλλα χέρια δυνατά.


Μοναχή το δρόμο επήρες,
εξανάλθες μοναχή·
δεν είν΄ εύκολες οι θύρες,
εάν η χρεία τες κουρταλεί.


 
Αλλος σου έκλαψε εις τα στήθια,
Αλλ΄ ανάσαση καμιά·
άλλος σου έταξε βοήθεια,
και σε γέλασε φρικτά! 

Αλλοι, ωιμέ, στη συμφορά σου
οπού εχαίροντο πολύ,
σύρε να βρεις τα παιδιά σου,
σύρε ελέγαν οι σκληροί».

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Απειλή γεωπολιτικής/γεωστρατηγικής «πτώχευσης»


Πηγή: Τμήμα αναλύσεων defenenet.gr


Με γεωπολιτική/γεωστρατηγική «πτώχευση» απειλείται άμεσα η χώρα ως αποτέλεσμα της άθλιας πολιτικής και οικονομικής διαχείρισης που επιφύλασσε στην Ελλάδα η ελίτ που κατέχει την διαχείρισή της. Η Γιουγκοσλαβία - στην καλύτερη περίπτωση η Βουλγαρία - είναι ορισμένα από τα παραδείγματα χωρών που «έδυσαν» γεωστρατηγικά γιατί δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τον σχεδιασμό που υπήρχε σε βάρος τους. Από τα οικονομικά προβλήματα μπορείς να ξεφύγεις (ειδικά όταν δεν είναι στον βαθμό που περιγράφονται, τραγικά). Από την "γεωστρατηγική πτώχευση", ποτέ... Πρακτικά ζούμε την «Ώρα Μηδέν» της μεταπολεμικής Ελλάδας: Μία διακριβωμένη συνολική χρεοκοπία του συστήματος, δηλαδή της πολιτικής και οικονομικής ελίτ που κυβερνούσε την χώρα από το 1944 μέχρι σήμερα (με εξαίρεση της επτάχρονη δικτατορία 1967-74), ένα διαρκές πολιτοκοοικονομικό έγκλημα σε βάρος της Ελλάδας που μας οδηγεί σε καταστάσεις για τις οποίες ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστούν είναι ...

Απλά μαθήματα Οικονομίας

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

"PIGS"

Tου Ευγένιου Τριβιζά

O χαρακτηρισμός των Ελλήνων ως απατεώνων, προδοτών και άλλων τινών δεν είναι παρά μία ακόμα περίπτωση του κοινωνιολογικού φαινομένου της επικλήσεως αρνητικών εθνικών στερεοτύπων σε περιπτώσεις κρίσεων. Αντί να κρίνονται και να κατακρίνονται αποφάσεις ή ενέργειες συγκεκριμένων ατόμων, στιγματίζεται συλλήβδην έναs ολόκληρoς λαός. Το πιο επικίνδυνο στερεότυπο είναι η αμφισβήτηση της ανθρώπινης φύσης φυλών και εθνών.

Το αρκτικόλεξο «ΡΙGS», το οποίο χρησιμοποιούν Δυτικοευρωπαίοι και Αγγλοσάξονες επενδυτές και σχολιαστές, ως συνοπτικό τρόπο αναφοράς στους λαούς της Νότιας Ευρώπης και τις οικονομίες τους, δεν είναι μόνο...

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

Τα έχει πεί όλα...Ποιός είδε κράτος λιγοστό
σ’ όλη τη γη μοναδικό
εκατό να εξοδεύει
και πενήντα να μαζεύει;
Να τρέφει όλους τους αργούς,
νά’χει επτά Πρωθυπουργούς,
ταμείο δίχως χρήματα
και δόξης τόσα μνήματα;
Νά’χει κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον κλέφτη να γυρεύουνε;
(Γ. Σουρής)

Επιγραφή έξω από σουβλατζίδικο της Θεσσαλονίκης!

Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Η ιστορία του γλωσσικού ζητήματος

Της Ρένας Σταυρίδη-Πατρικίου

"Το γλωσσικό ζήτημα υπήρξε ένα πρόσφορο πεδίο πάνω στο οποίο καλλιεργήθηκαν σοβαρές αντιπαραθέσεις ιδεών και συμπεριφορών σε κρίσιμες φάσεις της ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας. Οι απαρχές των αντιπαραθέσεων αυτών πρέπει να τοποθετηθούν κατά τους χρόνους του νεοελληνικού διαφωτισμού. Η αιτία που έφερε στην επιφάνεια τις βαθιές αυτές διαφορές ήταν η επίμονη αναζήτηση ενός ενιαίου γλωσσικού οργάνου, προκειμένου να συγκροτηθεί μια εθνική παιδεία, καθώς και η συστηματική καλλιέργεια και προβολή της ομιλούμενης γλώσσας από νέες κοινωνικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούσαν να διαχειριστούν με νέους όρους και με νέα γλώσσα τα ζητήματα της αγωγής και της αυτογνωσίας του έθνους.

Το θέμα της γλώσσας ...

Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

Άρχισαν οι αλλαγές...

Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

Απίστευτες ανισότητες και στρεβλώσεις

Του Βασιλη Zηρα

Επιδόματα που φτάνουν μέχρι τα 2.412 ευρώ τον μήνα παίρνουν οι «πατρίκιοι» του δημόσιου τομέα, ενώ κάποιοι πληβείοι συνάδελφοί τους αρκούνται σε λιγότερα από 200 ευρώ.

Τα επιδόματα, που κατέγραψε το υπουργείο Οικονομικών σε λίστα η οποία κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό για να μην προκαλέσει αντιδράσεις, εν όψει της περικοπής τους, αντανακλούν τον απόλυτο παραλογισμό που επικρατεί στο σύστημα αμοιβών του Δημοσίου και εξηγούν γιατί η μισθολογική δαπάνη αυξάνεται κάθε χρόνο πολύ περισσότερο από την αύξηση που προβλέπει η εισοδηματική πολιτική. Αυτή, τελικώς, εφαρμόζεται μόνο για τους βασικούς μισθούς. Οι αυξήσεις των επιδομάτων, που για αρκετές χιλιάδες υπαλλήλους είναι μεγαλύτερα από τον βασικό μισθό, γίνονται με υπουργικές αποφάσεις, αθόρυβα και κατά παρέκκλιση της εισοδηματικής πολιτικής. Το αποτέλεσμα είναι αμοιβές πολλών ταχυτήτων, όχι μόνο μεταξύ υπαλλήλων διαφορετικών υπουργείων, αλλά και μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου υπουργείου.

Για παράδειγμα...

Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010

Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010

Δείτε κι εσείς το βίντο της Τζούλιας Αλεξανδράτου!

Δείτε παρακάτω. (Μόνο όσοι είναι άνω των 18, παρακαλώ...)

Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

Σάς πήραν είδηση ρεεεε!

Toυ Θεόδωρου Α. Λαμπρόπουλου

"Απατεώνες στην Ευρωοικογένεια": Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο μεγάλης κυκλοφορίας γερμανικού περιοδικού, το οποίο αυτές τις ημέρες έχει κάνει τούς θιγμένους και εθνικώς υπερηφάνους (φυσικά για τους αρχαίους προγόνους τους…) νεοέλληνες υπερπατριώτες να βγάζουν αφρούς. Το περιοδικό εννοεί φυσικά την Ελλάδα και τον τρόπο με τον οποίο αυτή μπήκε στην Ο.Ν.Ε. παρουσιάζοντας ψευδή και αριστοτεχνικώς μαγειρεμένα οικονομικά στοιχεία. Βέβαια στο «κόλπο» δεν είναι δυνατόν να μην συμμετείχαν και άλλοι Ευρωπαίοι ιθύνοντες της Ο.Ν.Ε., αλλά αυτοί είναι απλώς συνεργοί και όχι οι ίδιοι οι απατεώνες.

Εν προκειμένω...

Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010

Πόσα παίρνουν και δεν "βγαίνουν" οι μισθοσυντήρητοι βουλευτές μας

Μπορεί τίτλοι ευγενείας ή διάκρισης να μην απονέμονται και να μην αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες, μηδενός εξαιρουμένου, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, τα προνόμια των βουλευτών, όμως, τα οποία συνιστούν οι κάθε λογής παροχές, επιδόματα και ατέλειες που τους προσφέρονται, προφανώς δεν συνάδουν με μια άλλη ρητή συνταγματική επιταγή που ορίζει ότι οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.

Η «έκπληξη» που περίμενε τους νεοεκλεγέντες βουλευτές οι οποίοι διάβηκαν εσχάτως το κατώφλι του Κοινοβουλίου ήταν